۲ بهمن

نوشتن برای نوشتن

در این سال‌ها – لااقل از سیزده‌سالگی که تعریف و تمجید‌های معلم انشا‌ی‌‌مان، که حتی اسم‌ش هم یادم نمانده، باعث شد فکر کنم خوب می‌نویسم و برای همین بیشتر بنویسم و همین بیشتر نوشتن باعث کمی بهبود در نوشتن بشود – زیاد نوشته‌ام. گاهی برای ثبت وقایع که ضعف کلی‌نگر بودنم را برطرف کنم، گاهی…